Trianglen.nu

REFERAT AF TRIANGLENS GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 21.MAJ 2015 KL. 17.00
I DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR
KONGENS NYTORV 8, 1050 KØBENHAVN K

   

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens arbejde det forløbne år, samt godkendelse heraf
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Vedtagelse af arbejdsplan og budget
6. Fastlæggelse af størrelsen af landsbystøtte, kontingent og minimumsbidrag
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af statsautoriseret revisor

10.  Eventuelt

  1. Valg af dirigent

Peter Marinus Jensen blev valgt til dirigent. Han erklærede Generalforsamlingen indkaldt med   behørlig varsel. Dernæst præsenterede de 27 deltagere sig.

  1. Valg af referent

Ulla Strøbech blev valgt som referent.

  1. Beretning om foreningens arbejde det forløbene år, samt godkendelse heraf.

Formanden Christian Kruse fremlagde beretningen. Han fremhævede at 2014 skal også ses i belysning af jordskælvet. 10 -20 har mistet livet i vores område. Se beretningen på hjemmesiden.

Formanden fremhævede at Skat, CISU og Tipsmidler kræver at organisatione, for at få skattefradrag eller midler fra offentlige fonde, at de er folkeligt forankret. Dertil kræves som minimum (100 bidragsydere på 200 kr eller derover, og 300 medlemmer). Så det er på sigt nødvendigt at Trianglen skaffer flere medlemmer.  De landsbystøtter der ikke allerede har 20 medlemmer i deres landsbygruppe opfordres til at rekruttere flere medlemmer.   

Se årsberetningen på hjemmesiden.

Der blev efterfølgende spurgt hvorfor CISU ikke godkendte to ansøgninger: Partnerskabsaktivitets, PA, fortsættelse om lokaldemokrati og økologiske landbrug. Christian forklarede at det ikke var helt forståeligt hvorfor PA fortsættelsen ikke blev godkendt. Ulla supplerede med at resultatet af den første PA ikke var tydeliggjort i ansøgningen, hvilket er forbedret i genansøgningen. For økologisk landbrugs vedkommende var bilag gået tabt i fremsendelsen. Ved genansøgning er bilagene alle blevet genfremsendt. Vi håber på positivt resultat 22 juli i år. 

Herefter blev beretningen godkendt.

  1. Godkendelse af revideret årsregnskab

 

Nina Wernberg som kasserer fremlagde årsregnskabet. Regnskabet er boostet pga. værtskabet for Dansk Forum for Mikrofinans. Værtskabet er ophørt ved årets udgang, hvorved omsætning vil falde. Partnerskabsaktiviteten i Nepal, PA, er ophørt og Partnerskabs initiativet PI i Uganda er ikke medtaget, da det startede i 2015, (de to CISU støttede projekter). IT Lab blev fondet af Haldor Topsøe A/S og Fuglefondens tilskud på 100.000 har været med til at vi ved årets udgang har et overskud på 86.850 kr., hvilket er bedre end sidste år. Hun beklagede, at

revisoren ikke følger vores opstilling af budget og regnskab, men at revisor har sin egen autoriserede måde at opstille det på. Det gør det svært at sammenligne budget og regnskab.

Der er opgjort supplerende regnskab for enkeltprojekter, som efterspurgt på sidste generalforsamling, se uddelte papirer.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Vedtagelse af arbejdsplan og budget.

Kassereren gennemgik budgettet og meddelte at der er budgetteret med et underskud, der evt. bliver dækket af de administrative bidrag, hvis CISU godkender vores projektforslag, og fra overskuddet fra 2014. Kassereren nævnte også at budgettallene for 2014 er blevet korrigeret. Vi mangler en egentlig arbejdsplan, men vil følger foreningens Strategi, der går frem til 2016.

Budgettet blev godkendt

  1. Fastlæggelse af størrelsen af landsbystøtte, kontingent og minimumsbidrag.

Landsbystøtte fortsat 5.000 kr., landsbymedlemmer 30 kr. Skat optæller kun bidrag på 200 kr og derover, men Trianglen modtager bidrag fra minimum 50 kr. Som nævt ovenfor må vi sikre at have 100 bidragsydere i år for at have folkelige forankring.

  1. Indkomne forslag.

Formanden havde følgende forslag til vedtægtsændringer:

Paragraf 4, stk.3

Ændring: efter ”statsautoriseret” tilføjes ” eller registreret”.  Kommentar: Trianglen kan bruge intern revisor, men CISU kræver registreret revisor. Vedtaget.

Paragraf 5, efter 2. punktum

Tilføjelse: ”Støtte til en landsby indeholder et årligt kontingent for ét medlem” 

blev ændret til ” støtte til en landsby udløser ét gratis medlemskab”  Vedtaget.

Paragraf 6, stk.3

Tilføjelse: Efter ”Valg af bestyrelse og suppleanter”:  ”Kun medlemmer er valgbare” Vedtaget.

Paragraf 6, stk. 6

Tilføjelse: Efter ” Indkomne forslag”  tilføjes: ” samt kandidatur til bestyrelsen” senest to uger inden.  Vedtaget.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.

To medlemmer har valgt at forlade bestyrelsen. Og to medlemmer er på valg. Der skal derfor vælges fire nye medlemmer.  

Ulla Strøbech genopstiller. Hun præsenterede sig som stor tilhænger af fremme af lokaldemokrati som Trianglen har kunnet støtte gennem kapacitetsopbygning af ASK og landsbykomiteerne. Har 17 åres erfaring fra udviklingsarbejde i Afrika. David Christensen er ny kandidat og præsenterede sig som miljøingeniør fra Ålborg, hvor han også underviser. Har speciliaceret sig i private public enterprise og arbejdet sammen med Christian i affaldsprojekt i Vietnam. Trine Hornbech har arbejdet i udenrigsministeriet med administration og monitorering af NGOer. Arbejder nu for privat konsulentfirma.  Rikke Former har arbejdet med Karavane rejser, som har samarbejdet med Triangel om landsbybesøg, hvorigennem et par landsbyer har fået støtter. Rikke har læst Sydasiens studier i Lund.  Birgit Kruse genopstiller, har været i bestyrelsen fra Trianglens begyndelse.

Ulla Strøbech , David Christensen, Trine Hornbech, og  Rikke Former blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.

  

  1. Valg af statsautoriseret revisor.

Der var enighed om at Beierbolm fortsætter som revisor.

Formanden Christian Kruse gjorde rede for situationen efter jordskælvet i Nepal og hvilken strategi Trianglen har valgt til at hjælpe ofrene for jordskælvet med indsamlede midler.

Nepal blev ramt af jordskælv 25. april 2015 med 7,8 på Richter skalaen og to efterfølgende jordskælv og talrige efterskælv. Kun 7% er blevet taget af trykket mellem de tektoniske plader efter jordskælvene.

13 er dræbte i de områder Trianglen arbejder i.

4 skoler er ødelagte. IT laboratoriet der blev indviet i foråret, står stadig mens 85 % af husene i Kavre er ødelagt og folk sover under presenninger der er uddelt af nødhjælp. Sundhedsklinikken skal rives ned. Det regner allerede hvor normen er at monsunen starter i juni og regnen fortsætter 3 måneder frem. I Bakhtapur må man ikke sove i husener, men sove i flygtningelejre.

Trianglen har indsamlet ca. 100.000 kr. som ikke skal bruges til ”nu og her” nødhjælp, det har vi ikke erfaring med.

Pengene vil blive brugt bruges efter Trianglens formål: fælles kulturelle og sociale formål og bidrage til at få livet til at fungere, så børnene igen kan komme i skole. Forslaget er at opføre baraklignende bygninger hvor børn og unge kan modtage undervisning og ældre og boligløse kan søge ly.

Vores partner ASK vil vurdere behovet og koordinere med distriktsmyndighederne og Trianglen.

Jakob Jespersen (en anden end Jakob Jespersen end vores lokaldemokrati konsulent i Nepal) og Christian Kruse vil i juni tage til Nepal og forsøge at lave byggebudget for barakbygninger og koordinere med skoleledelsen og District Education Officers i de to distrikter, Kavre og Syangja. Inden da vil de også kontakte personer med sagkundskab fra Thailands zunami og jordskælvet i Haiti og Nepal. 

Formanden vil skrive til bidragsyderne og informere om planen, også med henblik på at fortsætte indsamlingen.

Der var opbakning til at få gang med skolerne og koordinere med regerings genopbygning. ASK vil være aktiv medspiller.

Birgitte Øigaard spurgte om der kan gøres noget for børnene indtil barakkerne er færdige, en slags udendørsskoler. Kan vi gøre noget? (Efterfølgende oplysning: Undervisningsministeriet i Nepal har beordret skoler åbent, uanset tilstand, i slutningen af maj. US)

 

Til sidst blev dirigent takket for at holde god ro og orden

 

Vedtaget

Peter Marinus Jensen                       Christian Kruse      Dato:

Dirigent                                             Formand 


Hvad er Trianglen

Trianglen er en anderledes udviklingsorganisation, der skaber kontakt mellem familier, foreninger eller firmaer i Danmark og landsbyer i Uganda og Nepal.

Uganda i billeder

ug-5-hns-slges.jpg

Nepal i billeder

DSC00313.jpg