Trianglen.nu

Trianglens årsberetning 2013

Trianglenlogo lille

Foreningens drift og organisation

Der har i løbet af året været afholdt 5 møder i bestyrelsen samt en række møder i formandsskabet og i diverse udvalg. Umiddelbart efter forrige generalforsamling blev det vedtaget at ændre på organisationen således, at forretningsudvalget blev erstattet af et formandskab, idet der samtidigt blev nedsat en række udvalg med fokus på Nepal, Uganda, administration, fundraising og kommunikation. Navnlig de to lande-udvalg nåede at være aktive i 2013.

Den nye struktur fungerer tilfredsstillende, og der er ingen planer om ændringer.

Af arbejdsmæssige årsager har Anette Werborg i slutningen af året valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvorefter Bjarne Gotholdt er indtrådt. I begyndelsen af indeværende år har Dan Ch. Christensen og Karin Bastian meddelt deres udtræden som henholdsvis medlem af og suppleant til bestyrelsen, som op til generalforsamlingen nu tæller 6 medlemmer.

Administrativt er det igen forsøgt at tilknytte en lønnet konsulent til aflastning af bestyrelsen, og her navnlig kassereren. Forsøget har været gennemført gennem det sidste halvår af 2013 og frem til maj i år. Konklusionen er, at vi for de beskedne midler, vi kan afsætte til aflønning her i Danmark, ikke får det løft, der giver den ønskede aflastning. Der er derfor planer om i stedet at føre bogholderiet i et internetbaseret økonomiprogram (e-economics), samt evt. at udlicitere selve bogføringen, hvilket vil være billigere og formentlig også mere mærkbart.

Der blev i 2013 indgået aftale med Dansk Forum for Mikrofinans (DFM), som indebærer, at Trianglen er værtsorganisation for DFM. DFM er en paraplyorganisation med godt 50 organisationer og finansielle institutioner som medlemmer. Værtskabet medfører ikke nævneværdige arbejdsopgaver, men har visse økonomiske fordele, ligesom det bidrager til kendskabet til Trianglen.

Trianglens økonomi

Foreningens økonomi bygger på indtægter fra en række kilder, herunder

- Medlemskontingent, 30 kr. pr. landsbygruppedeltager
- Private bidragydere
- Institutionelle sponsorer
- Administrationsbidrag i forbindelse med projekter
- Andel af tipsmidlerne

Den årlige støtte til landsbyerne på 5.000 kr. og specifikke projektmidler går ubeskåret til aktiviteterne, og bidrager således ikke til foreningens drift.

På udgiftssiden indgår løn, transport og administrative omkostninger i Nepal og Uganda samt rejseomkostninger i forbindelse med reviews mv. Herom mere ved forelæggelsen af regnskabet.

Medlemskontingenter og private bidrag er igen kommet op på niveauet fra 2011.

Igen i 2013 har Trianglens bank, Københavns Andelskasse sponseret med 10.000 kr., hvilket sammen med gebyrfri overførsler og højt serviceniveau gør den til en vigtig partner. Desværre har det, jeg meddelte i sidste årsberetning om andelskassens manglende relationer til dubiøse kreditorer, på det allerseneste vist sig ikke at holde vand. Som mange formentlig ved fra pressen, har andelskassen afskediget direktøren og været tæt på konkurs, men er reddet med kapital udefra. Uanset dette først er sket i år, nævner jeg det her for dels at berolige medlemmerne, dels for at sige, at vi agter at fortsætte samarbejdet, men endnu ikke kan vide, om sponsoratet også fortsætter.

Fra tipsmidlerne har vi modtaget et beløb svarende til, hvad vi fik i 2012. Støtten tildeles på baggrund af foreningens omsætning, men uanset en væsentlig stigning her, er beløbet ikke steget. Dette hænger sammen med, at kun en del af spillene under Danske Spil bidrager til puljen, og at spil som Lotto taber terræn i forhold til nyudviklede spil. Stigningen i vores omsætning skyldes primært partnerskabsaktiviteten i Nepal og værtskabet for Dansk Forum for Mikrofinans.

Samlet set viser årets regnskab et lille overskud og dermed en lille stigning i egenkapitalen.

Medlemmer og bidragydere

Ved årets udgang var der 344 medlemmer og 130 bidragydere, hvilket er en pæn fremgang i forhold til året før.

Dette ændrer dog ikke ved, at vi fortsat ikke har nået vores mål om danske donorer til alle landsbyer. Som det fremgår af forslaget til strategi for foreningen, er det fortsat sådan, at aktiviteterne begrænses til de områder i landene, hvor vi allerede er aktive. Imidlertid har det vist sig formålstjenligt at opdele nogle landsbyer i Nepal og udvide en smule i landdistriktet i Uganda, hvorved der er opstået behov for nye medlemmer.

Bidragydere rekrutteres fortsat ved personlig kontakt, og her arbejdes på en effektivisering, hvor hjemmesiden og diverse sociale medier bringes i anvendelse.

Aktiviteter i Nepal og Uganda

Ved udgangen af 2013 var i alt 32 landsbyer støttet, heraf 12 i Uganda og 20 i Nepal. I Uganda 9 i den østlige del af Tororo og 3 i landdistriktet udenfor byen. I Nepal 12 (14 i 2014) i Syangja distriktet, 7 (9 i 2014) i Kavre og en i Dhanusa. Som situationen er i dag mangler i alt 6 landsbyer at finde en dansk donor.

Som nævnt i sidste års rapport har det været vanskeligt at finde en relevant partnerorganisation i Uganda, og det lykkedes heller ikke i 2013. Under et besøg af Gertrud Bjørning og Nina Wernberg i januar i år er der imidlertid skabt kontakt til den lokale netværksorganisation, TOCINET, som har vist stor interesse for at indgå i et samarbejde. TOCINET er indstillet på at ansætte vores koordinator, David Owidii, og på den baggrund forventer vi i nær fremtid at kunne indgå en egentlig samarbejdsaftale. Hensigten er at opnå en situation, som vi har i Nepal, hvor en lokal organisation er ansvarlig for implementeringen af programmet, og som også vil gøre det muligt at søge CISU om midler til en partnerskabsaktivitet og efterfølgende konkrete projekter.

Aktiviteterne i Nepal har i meget høj grad været domineret af gennemførelsen af partnerskabsaktiviteten. Efter en meget vellykket begyndelse må det erkendes, at indsatsen i de første måneder, hvor fokus var på organisatorisk kapacitetsopbygning af vores partnerorganisation, ASK, ikke har efterladt de store resultater. Til gengæld er der siden sket markante fremskridt, i forhold til ASK, men ikke mindst i forhold til landsbykomitéerne og deres evne til at involvere befolkningen i demokratisk baseret lokal planlægning og formulering af projektforslag og -ansøgninger. Aktiviteten har været båret frem af stærke partnere i Nepal, særligt formanden for ASK, Rukum Sharma, daglig leder, Hari Dhakal, koordinator, Rabin Bogati, og venner af Trianglen, Murari Adhikari, Miran Marusic og Badri Maka. Vores konsulent, Jakob Jespersen har med baggrund i sit mangeårige arbejde med udvikling af lokalsamfund i Nepal været den drivende kraft i processen, som vores næstformand, Ulla Strøbech på bedste vis har styret. Partnerskabsaktiviteten afsluttes med udgangen af juni måned, og alt tegner til, at den kan afrapporteres som en stor succes. Dog må vi konstatere, at resultaterne i Syangja er væsentligt bedre end i Kavre, hvilket for en stor dels vedkommende skyldes forskel i indsatsen fra de to lokale koordinatorer. En sag bestyrelsen vil reagere på i den nærmeste fremtid.

I efteråret indledtes sideløbende med partnerskabsaktiviteten sonderinger om et landbrugsprojekt i Kavre med vægt på økologiske og bæredygtige landbrugsmetoder. Fire landsbyer har i deres ønsker om støtte fra Trianglen prioriteret opgradering af landbruget, og på baggrund af den udpining af jorden, som sker gennem stadig anvendelse af kemiske gødningsstoffer, er det besluttet at fokusere på produktion af økologiske grøntsager. Undersøgelser, som har strakt sig ind i dette år, har vist, at der i landsbyerne er stor tilslutning til omlægning til økologisk drift samtidigt med, at der i den nærliggende turistby, Nagarkot, er udbredt ønske blandt hotelejerne om at aftage lokalt producerede økologiske produkter. Projektet er planlagt implementeret af ASK, som i konkurrence med 660 organisationer har fået støtte fra den nepalesiske regering til gennemførelse af et økologisk jordbrugsprojekt i Syangja og dermed blåstemplet som sagkyndig på området. Efter konsultationer hos CISU er der fra Trianglen indsendt ansøgning om støtte til projektet med en budgetsum over tre år på 1,9 mio.kr. Afgørelsen forventes omkring den 1. juli.

Som det var tilfældet med partnerskabsaktiviteten kan budgettet for projektet synes meget højt i forhold til Trianglens kerneydelser på 5.000 kr. pr. landsby. Imidlertid forholder det sig sådan, at der mellem de danske medlemmers donationer og de aktiviteter, der følger deraf, er en katalysatoreffekt, som bevirker, at vi har grundlaget for at søge relativt store både offentlige og private midler og derigennem bidrage til at give landsbyernes komitéer og befolkning et større perspektiv i deres arbejde for at forbedre levevilkårene. Som en direkte effekt af partnerskabsaktiviteten har landsbyerne i Syangja således hver fået 1-2 projekter godkendt af de lokale myndigheder.

Skolebyggeriet i Belhi blev afsluttet i 2013, og bygningen indviet under en stort anlagt ceremoni med 6-800 deltagere i februar i år. Bygningen er opført af lokale materialer og fuldt udstyret med funktionsdygtige computere. Vi skylder Flemming Topsøe stor tak for med sine egne midler at have gjort dette muligt.

Flemming Topsøe deltog i indvielsen og i den forbindelse også i et besøg i Kavre, hvor han anbefalede at søge Haldor Topsøe A/S om midler til gennemførelse af et tilsvarende projekt. Efterfølgende er dette sket, og Haldor Topsøe A/S har bevilget godt 122.000 kr. til opførelse af en tilsvarende bygning opført af lokale materialer og af lokale håndværkere, ligeledes indrettet som IT-laboratorium. Aftalen er indgået som led i Haldor Topsøes CSR (Coorporate Social Responsibility) strategi, og indeholdt i den er, at begge parter anvender projektet i deres markedsføring.

Igen i år har vi haft to studerende udsendt som undervisere på skolen i en af vores landsbyer i Kavre, og igen med stor succes. Vi har ligeledes fortsat et godt samarbejde med Karavane Rejser.

Hjemmesiden

I sidste års rapport skrev jeg, at hjemmesiden var tæt på at være på det niveau, vi stræber efter. I dag kan jeg sige, at vi stort set er dér. Men for hjemmesider gælder det, at de altid vil kunne forbedres og tilføres nye faciliteter, og det er også planen.

For første gang i foreningens historie er vi nu i den situation, at der på hjemmesiden er rapporter fra samtlige landsbyer. Alle medlemmer kan se, hvad deres penge er brugt til, og hvilke fremskridt der er sket i deres respektive landsbyer. Trianglens koncept hviler på den direkte indsats, såvel økonomisk som kommunikativt, og det er derfor ekstremt vigtigt, at vi er nået hertil.

Hjemmesiden skal dog i fremtiden også løse andre opgaver, ikke mindst i forhold til betalinger og hvervning af bidragydere. Det arbejdes der på for tiden.

Som nævnt er der i begge lande sket ændringer i landsbystrukturen, idet nogle er kommet til, nogle faldet fra, og enkelte delt op. Jeff Huntington, som har gennemført kortlægningen af Trianglens områder og sammen med Rune Lyhne sat hjemmesiden op, vil i den nærmeste fremtid besøge såvel Uganda som Nepal med henblik på opdatering. Vi er fra foreningens side meget taknemmelige for denne store indsats.

Det fremtidige arbejde

Som tidligere i denne redegørelse må jeg igen tage aktiviteter med, uanset de først er gennemført i indeværende år.

I 2013 blev det besluttet at opstille en strategi for de kommende tre års arbejde i foreningen. Strategiarbejdet er gennemført her i foråret, og der foreligger nu et færdigt udkast, som generalforsamlingen kan tage stilling til.

Udkastet til strategi med tilhørende prioriterede opgaver er udarbejdet af bestyrelsen med deltagelse af Gertrud Bjørning, Henrik Brade Johansen og Jeff Huntington. Peter Marinus Jensen har faciliteret processen og har sammen med Nina Wernberg stået for den endelige udformning. En tak til Peter Marinus, der som medlem og professionel konsulent har givet os denne håndsrækning.

I tilknytning til strategien ligger en række opgaver, som den kommende bestyrelse efter accept fra generalforsamlingen vil tage som udgangspunkt for arbejdet i det kommende år.

Herudover håber vi at kunne indsende ansøgninger til CISU om dels en opfølgning på partnerskabsaktiviteten i Nepal, hvor fokus vil være på videreudvikling af lokaldemokratiet, dels en partnerskabsaktivitet for Uganda i lighed med den snart afsluttede i Nepal. Deadline for ansøgning er den 1. september.

Afsluttende bemærkninger

Som tilfældet var sidste år vil jeg gerne sige tak til medlem af bestyrelsen, Birgit Kruse og hendes mand, Torben Reerslev for de hyggelige rammer, de skaber omkring bestyrelsesmøder og generalforsamling. Ligeledes en tak til Jeff Huntington og Det Europæiske Miljøagentur for igen at stille disse dejlige faciliteter til rådighed for os.

Christian Kruse, formand for bestyrelsen

Maj 2014

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2014