Bestyrelsens forretningsorden

1. BESTYRELSESMØDER

 

a)  Der afholdes min. 5 bestyrelsesmøder + generalforsamlingen årligt.

 

b) På årets første møde aftales datoer for årets møder samt for den årlige generalforsamling. Desuden fremlægges forslag til årsplan ("Årshjul") og budget.

 

c) Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

 

d) Dagsorden med bilag til de enkelte punkter e-mailes til bestyrelsen senest 4 dage før næste møde.

 

Bestyrelsen printer selv papirerne.

 

Dagsordenen bør altid indeholde:

 

- Valg af ordstyrer

- Valg af referent

- Godkendelse af sidste bestyrelsesmødes referat

- Siden sidst - korte meddelelser

- Nyt fra udvalg/ad hoc-grupper

- Økonomisk status

- Status på Årsplan

- Nyt omkring fundraising

- Nyt fra Nepal og Uganda

- Nyt om besøgende i projektområderne

- Eventuelt

 

e) Hvert møde bør afsluttes med en beslutning om, hvilke drøftelser og resultater, der skal formidles til medlemmerne (i næste nyhedsbrev eller på hjemmesiden)

 

f) Referater bør indeholde navne på de ansvarlige for besluttede opgaver, samt tidsramme for færdiggørelse af opgaverne.

 

g) Referatet rundsendes til bestyrelsen via e-mail senest en uge efter afholdte møder.

 

h) Når referatet på efterfølgende møde er godkendt, oplægger referenten referatet på hjemmesiden.

 

2. BESLUTNINGSDYGTIGHED

 

I Vedtægternes § 7, stk. 4 og 5 er det vedtaget, at

 

- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden - i dennes forfald næstformanden - samt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

- Formanden og næstformanden er hver især bemyndiget til at tegne organisationen sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

 

3. AFSTEMNINGSREGLER

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

4. OPGAVEFORDELING

 

Alle i bestyrelsen - inkl. suppleanter - medvirker til  

 

- at udbrede kendskab til Trianglens virke

- at skaffe medlemmer, bidragydere og opsøge muligheder for fundraising til foreningen

- at udføre opgaverne i det udarbejdede "Årshjul"

- foreningens politikudvikling

 

Den daglige ledelse udføres af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget står for kommunikation med Nepal og Uganda, samt koordinerer og implementerer bestyrelsens beslutninger.

 

Desuden er forretningsudvalget ansvarlig for koordinering af fundraisingstiltag, økonomi, overførsler og medlemslister.

 

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-grupper - gerne med ressourcepersoner udefra.

 

Disse udvalg kan fx. være ansvarlige for

 

- hjemmesidens funktionsdygtighed

- hjemmesidens indhold

- nyhedsbreve

- indsamling af effekter til gavn for landsbyerne

- produktion af PR-materiale

- foreningens særprojekter, dvs. tiltag ud over landsbysamarbejdet

- udarbejdelse af strategiplan for foreningen

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12/3-2012.

 

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer